Cmentarz

 

Regulamin cmentarza
Parafii rzymskokatolickiej
p.w. Macierzyństwa NMP
w Miłobądzu

Cmentarz jest miejscem świętym przeznaczonym do chowania zmarłych.

Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

1. Właścicielem cmentarza jest parafia p.w. Macierzyństwa NMP w Miłobądzu. Administracją cmentarza zajmuje się Zakład Usług Pogrze-bowych „ STARÓWKA” w Tczewie, który znajduje się na ulicy 30 Stycznia 9. Telefon: 58 532 01 31, telefon całodobowy: 601 996 766

2. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

3. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy: -ustalanie miejsca pochówku, -pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych Regulaminem, -wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.

4. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się w Administracji Cmentarza w Tczewie.

5. Każdy grób, każde miejsce jest w systemie komputerowym, Księga Cmentarna, znajduje się w Administracji Cmentarza.

6. Każdy grób musi posiadać swojego opiekuna, który za zgodą wszyst-kich uprawnionych i po dokonaniu ustalonych opłat oraz podpisaniu umowy może stać się dysponentem grobu. Wszelkie sprawy dotyczące danego grobu załatwia wyłącznie osoba, która jest opiekunem grobu. Opiekun grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia, dotyczy to także miejsc rezerwowanych.

7. Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji, zgodnie z prawem, nie dotyczy to grobów murowanych przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby.

8. Dlatego każdy opiekun grobu powinien regularnie dbać o to, czy dane miejsce jest opłacone, a tym samym czy przedłużona jest „żywotność” tego miejsca.

9. Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem obowiązują-cych obrzędów pogrzebu katolickiego.

10. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić jego projekt.

11. Dysponowanie grobem może być dokonane wyłącznie za zgodą osoby opiekującej się danym miejscem pochówku.

12. Osoba opiekująca się grobem, w przypadku rezygnacji z dalszej opieki, po 20 latach od chwili pochówku, powinna powiadomić Adminis-trację Cmentarza, celem dokonania adnotacji i udostępnienia miejsca na następny pochówek dla innych osób.

13. Za ustawienie nagrobka na cmentarzu, zgodnie z instrukcją o cmen-tarzach katolickich (Synod Diecezji Pelplińskiej) pobierana jest opłata w wysokości 10% wartości nagrobka. Opłatę można złożyć albo w Biurze Parafialnym albo w Administracji Cmentarza, która przekazuje te pieniądze Parafii.

14. Na wszelkie prace na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy cmentarza. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania stałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po pisemnej ak-ceptacji warunków ich prowadzenia ustalonych przez Zarządcę cmentarza.

Wszelkie prace remontowo-budowlane należy wykonywać w dni powszed-nie od godziny 8:00 do 16:00, nie mogą być wykonywane w niedziele i święta oraz bezpośrednio przed Uroczystością Wszystkich Świętych: 28 października do 4 listopada. Pozostałości po remoncie lub rozbiórce stare-go pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie. Zmiana lub uszkodzenie grobów sąsiednich w wyniku prac prowadzonych przy grobie, wymaga podjęcia działań przywracających im stan poprzedni. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników firm zewnętrznych wykonu-jących prace na cmentarzu.

15. Nie zezwala się, bez zgody Zarządcy cmentarza, na wyjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.

16. Odpady i śmieci należy składować w miejscu do tego wyznaczonym. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.

17. Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew czy krzewów znajdujących się na terenie Cmentarza oraz montowania ławek i układanie chodników wokół grobów. ( wymagana zgoda Zarządcy ).

18. Niedozwolone jest na terenie cmentarza: -wjazd pojazdami jednośladowymi -pozostawianie dzieci do lat siedmiu bez opieki dorosłych -przebywanie osób w stanie nietrzeźwym oraz spożywanie napojów alko-holowych -palenie papierosów -niszczenie zieleni i pojemników na śmieci -wprowadzanie zwierząt -wypalanie śmieci

19. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

20. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubez-pieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.

Dbajmy wspólnie o porządek i czystość na naszym cmentarzu.

ilustrator
diece-01
Polonia Christiana - katolicki ilustrowany magazyn
Konferencja Episkopatu Polski