Regulamin cmentarza
Parafii rzymskokatolickiej
p.w. Macierzyństwa NMP
w Miłobądzu

Cmentarz jest miejscem świętym przeznaczonym do chowania zmarłych.

Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

1. Właścicielem cmentarza jest parafia p.w. Macierzyństwa NMP w Miłobądzu. Administracją cmentarza zajmuje się Zakład Usług Pogrzebowych „STARÓWKA" w Tczewie, który znajduje się na ulicy 30 Stycznia 9. TELEFON DO BIURA : 693 111 437, TELEFON CAŁODOBOWY : 601 996 766. Wszelkie Zakłady Pogrzebowe mogą wykonywać swoje usługi pogrzebowe - i z terenu Tczewa i z poza.

2. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

3. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy: -ustalanie miejsca pochówku, -pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych Regulaminem, -wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.

4. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się w Administracji Cmentarza w Tczewie.

5. Każdy grób, każde miejsce jest w systemie komputerowym, Księga Cmentarna, znajduje się w Administracji Cmentarza.

6. Każdy grób musi posiadać swojego opiekuna, który za zgodą wszystkich uprawnionych i po dokonaniu ustalonych opłat oraz podpisaniu umowy może stać się dysponentem grobu. Wszelkie sprawy dotyczące danego grobu załatwia wyłącznie osoba, która jest opiekunem grobu. Opiekun grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia, dotyczy to także miejsc rezerwowanych.

7. Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji, zgodnie z prawem, nie dotyczy to grobów murowanych przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby.

8. Dlatego każdy opiekun grobu powinien regularnie dbać o to, czy dane miejsce jest opłacone, a tym samym czy przedłużona jest „żywotność" tego miejsca.

9. Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem obowiązujących obrzędów pogrzebu katolickiego.

10. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić jego projekt.

11. Dysponowanie grobem może być dokonane wyłącznie za zgodą osoby opiekującej się danym miejscem pochówku.

12. Osoba opiekująca się grobem, w przypadku rezygnacji z dalszej opieki, po 20 latach od chwili pochówku, powinna powiadomić Administrację Cmentarza, celem dokonania adnotacji i udostępnienia miejsca na następny pochówek dla innych osób.

13. Za ustawienie nagrobka na cmentarzu, zgodnie z instrukcją o cmentarzach katolickich (Synod Diecezji Pelplińskiej) pobierana jest opłata w wysokości 10% wartości nagrobka. Opłatę można złożyć albo w Biurze Parafialnym albo w Administracji Cmentarza, która przekazuje te pieniądze Parafii.

14. Na wszelkie prace na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy cmentarza. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania stałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po pisemnej akceptacji warunków ich prowadzenia ustalonych przez Zarządcę cmentarza.

Wszelkie prace remontowo-budowlane należy wykonywać w dni powszednie od godziny 8:00 do 16:00, nie mogą być wykonywane w niedziele i święta oraz bezpośrednio przed Uroczystością Wszystkich Świętych: 28 października do 4 listopada. Pozostałości po remoncie lub rozbiórce starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie. Zmiana lub uszkodzenie grobów sąsiednich w wyniku prac prowadzonych przy grobie, wymaga podjęcia działań przywracających im stan poprzedni. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

15. Nie zezwala się, bez zgody Zarządcy cmentarza, na wyjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.

16. Odpady i śmieci należy składować w miejscu do tego wyznaczonym. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.

17. Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew czy krzewów znajdujących się na terenie Cmentarza oraz montowania ławek i układanie chodników wokół grobów. ( wymagana zgoda Zarządcy ).

18. Niedozwolone jest na terenie cmentarza: -wjazd pojazdami jednośladowymi -pozostawianie dzieci do lat siedmiu bez opieki dorosłych -przebywanie osób w stanie nietrzeźwym oraz spożywanie napojów alkoholowych -palenie papierosów -niszczenie zieleni i pojemników na śmieci -wprowadzanie zwierząt -wypalanie śmieci

19. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

20. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.

Dbajmy wspólnie o porządek i czystość na naszym cmentarzu.